Leetcode学习 移动零

给定一个数组 nums,编写一个函数将所有 0 移动到数组的末尾,同时保持非零元素的相对顺序。

示例

输入: [0,1,0,3,12]
输出: [1,3,12,0,0]

说明

 1. 必须在原数组上操作,不能拷贝额外的数组。
 2. 尽量减少操作次数。

题解(javascript)

// 双指针法
var moveZeroes = function(nums) {
  // zeroIndex始终追踪遇到的第一个0的索引
  let zeroIndex = 0;
  for (let i = 0; i< nums.length;i++) {
    // 当遇到!0的位置时候将0与此位置数字进行互换并且0索引++
    if (nums[i] !== 0) {
      [nums[i],nums[zeroIndex]] = [nums[zeroIndex],nums[i]];
      zeroIndex++;
    }
  }
};

leetcode

187 Words

2020-10-23 14:22 +0800