Leetcode学习 好数对的数目

给你一个整数数组 nums 。

如果一组数字 (i,j) 满足 nums[i] == nums[j] 且 i < j ,就可以认为这是一组 好数对 。

返回好数对的数目。

示例1

输入:nums = [1,2,3,1,1,3]
输出:4
解释:有 4 组好数对,分别是 (0,3), (0,4), (3,4), (2,5) ,下标从 0 开始

示例2

输入:nums = [1,1,1,1]
输出:6
解释:数组中的每组数字都是好数对

示例3

输入:nums = [1,2,3]
输出:0

提示

 • 1 <= nums.length <= 100
 • 1 <= nums[i] <= 100

题解(javascript)

// 暴力破解法
var numIdenticalPairs = function(nums) {
  let checkNum = 0
  // 两层循环根据条件增加检测到的对数
  for(let i = 0;i<nums.length;i++) {
    for (let j = i+1;j<nums.length;j++) {
      if (nums[i] == nums[j] && i < j) {
        checkNum++;
      }
    }
  }
  return checkNum;
};

// hashmap记录法,map用于记录出现过的数字如果后续有相同的则+1
var numIdenticalPairs = function(nums) {
  let checkNum = 0
  let map = {}
  for(let i = 0;i<nums.length;i++) {
    let key = nums[i];
    if (map[key] === undefined) {
      map[key] = 0
    }else {
      map[key] = map[key] + 1;
    }
    checkNum += map[key];
  }
  return checkNum;
};

leetcode

303 Words

2020-10-27 09:53 +0800