Leetcode学习 数组中重复的数字

找出数组中重复的数字。

在一个长度为 n 的数组 nums 里的所有数字都在 0~n-1 的范围内。数组中某些数字是重复的,但不知道有几个数字重复了,也不知道每个数字重复了几次。请找出数组中任意一个重复的数字。

示例

输入:
[2, 3, 1, 0, 2, 5, 3]
输出:2 或 3 

限制

 • 2 <= n <= 100000

题解(javascript)

// hash记录法
var findRepeatNumber = function (nums) {
  var map = {};
  for(var i = 0 ; i< nums.length; i++){
   // 如果在hash中不存在则记录一次
   if(!map[nums[i]]){
    map[nums[i]] = i; 
   }else {
    return nums[i]
   }
  }
};

leetcode

188 Words

2020-10-27 14:43 +0800