Leetcode学习 有多少小于当前数字的数字

给你一个数组 nums,对于其中每个元素 nums[i],请你统计数组中比它小的所有数字的数目。

换而言之,对于每个 nums[i] 你必须计算出有效的 j 的数量,其中 j 满足 j != i 且 nums[j] < nums[i] 。

以数组形式返回答案。

示例1

输入:nums = [8,1,2,2,3]
输出:[4,0,1,1,3]
解释: 
对于 nums[0]=8 存在四个比它小的数字:(1,2,2 和 3)。 
对于 nums[1]=1 不存在比它小的数字。
对于 nums[2]=2 存在一个比它小的数字:(1)。 
对于 nums[3]=2 存在一个比它小的数字:(1)。 
对于 nums[4]=3 存在三个比它小的数字:(1,2 和 2)。

示例2

输入:nums = [6,5,4,8]
输出:[2,1,0,3]

示例3

输入:nums = [7,7,7,7]
输出:[0,0,0,0]

提示

 • 2 <= nums.length <= 500
 • 0 <= nums[i] <= 100

题解(javascript)

// 暴力解法
var smallerNumbersThanCurrent = function(nums) {
  let minList = [];
  let i = 0;
  // 循环第一层
  while (i<nums.length) {
    // 记录小的次数
    let minNum = 0
    // 依次循环数组内每个值并做比较
    for(let j = 0; j< nums.length; j++) {
      if (nums[i] > nums[j] && nums[i] != nums[j]) {
        minNum++
      }
    }
    minList.push(minNum);
    i++
  }
  return minList;
};

/*
 排序+寻找
 1.首先将数组按小到大依次排序
 2.用原数组元素依次查找在排序后的索引.小于找到的索引的个数即为目标数目
*/
var smallerNumbersThanCurrent = function(nums) {
  let sortList = nums.slice().sort((a,b) => a-b);
  let minList = []
  for (let i = 0; i< nums.length; i++) {
    let index = sortList.indexOf(nums[i])
    minList.push(index)
  }
  return minList
};

leetcode

461 Words

2020-10-29 13:53 +0800