Leetcode学习 解压缩编码列表

给你一个以行程长度编码压缩的整数列表 nums 。

考虑每对相邻的两个元素 [freq, val] = [nums[2i], nums[2i+1]] (其中 i >= 0 ),每一对都表示解压后子列表中有 freq 个值为 val 的元素,你需要从左到右连接所有子列表以生成解压后的列表。

请你返回解压后的列表。

示例1

输入:nums = [1,2,3,4]
输出:[2,4,4,4]
解释:第一对 [1,2] 代表着 2 的出现频次为 1,所以生成数组 [2]。
第二对 [3,4] 代表着 4 的出现频次为 3,所以生成数组 [4,4,4]。
最后将它们串联到一起 [2] + [4,4,4] = [2,4,4,4]。

示例2

输入:nums = [1,1,2,3]
输出:[1,3,3]

提示

 • 2 <= nums.length <= 100
 • nums.length % 2 == 0
 • 1 <= nums[i] <= 100

题解(javascript)

/*
 1. 按照%2拆分数组
 2. 按照拆后的初始化一个长度为targetLen的新数组并fill进去target
 3. 展开数组并压缩到bcList返回
*/
var decompressRLElist = function(nums) {
  let bcList = []
  for (let i = 0;i<nums.length;i++) {
    if((i+1)%2 == 0) {
      let target = nums[i]
      let targetLen = nums[i-1]
      bcList.push(...new Array(targetLen).fill(target));
    }
  }
  return bcList;
};

leetcode

364 Words

2020-11-01 23:49 +0800